MA NIKOLA VUJIČIĆ

MA Nikola Vujičić, istraživač saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

MA Nikola Vujičić, istraživač saradnik, biće uključen u analize koje zahtevaju stručnost u oblasti krivičnog prava, penologije i prava izvršenja krivičnih sankcija, sa aspekta procene rizika, unapređenja tretmana i prevencije recidivizma. Ono što ga posebno kvalifikuje jeste činjenica da je kao član projektnih timova, rukovodio i u svojstvu istraživača učestvovao u nekoliko značajnih projekata vezanih za izvršenje kazne zatvora. Pored navedenog, učestvovao je u donošenju Pravilnika za uslovni otpust, te obukama sudija, tužilaca i zaposlenih u tretmanu, za njegovu primenu.

Kao član PrisonLIFE projektnog tima, MA Nikola Vujičić učestvuje u kulturološkoj adaptaciji i razvoju MQPL skale na srpskom jeziku i evaluaciji njegovih psihometrijskih karakteristika, posebno u testiranju validnosti njegovog sadržaja. U okviru eksplorativne i komparativne studije koja će biti realizovana tokom trajanja PrisonLIFE projekta, posvetiće se evaluaciji kvaliteta zatvorskog života u poređenju sa kriminološkim i penološkim karakteristikama osuđenika. Značajno će doprineti uspešnoj implementaciji PrisonLIFE projekta u okviru teorijsko-empirijske analize, procene mogućnosti za unapređenje kvaliteta zatvorskog života u Srbiji i izrade empirijskih i teorijskih preporuka za javne politike zasnovanih na dokazima. Pored toga, MA Nikola Vujičić učestvuje na eksplanatornom sastanku uz angažovanje zainteresovanih strana. Zadužen je za koordinisanje terenskog dela istraživanja i izradu preporuka proisteklih iz eksplanatornog sastanka.

Link : | ORCHID.ORG | RESEARCH GATE | SCHOLAR GOOGLE | LinkedIn |