PrisonLIFE projekat

Kvalitet života osuđenih lica u zatvorima Srbije ima značajan uticaj ne samo na njihov trenutni boravak u zatvoru već i na njihov život i perspektivu nakon puštanja na slobodu. Stoga je od suštinskog značaja razumeti pojavne oblike kvaliteta zatvorskog života, faktore koji ga oblikuju, i načine na koje se može poboljšati.

PrisonLIFE projekat je osmišljen da nam pomogne u prepoznavanju i razumevanju najuticajnijih faktora, specifičnih pojava i aspekata kvaliteta života u zatvorima u Srbiji, kao i u pronalaženju mogućnosti za njegovo merenje, praćenje i unapređenje.

Predmet i ciljevi PrisonLIFE projekta

Zatvorska kazna ima dugoročne posledice na živote osuđenih i njihovih porodica, kao i na širu društvenu zajednicu. Uspešnost izvršenja kazne zatvora zavisi od različitih subjektivnih i objektivnih faktora. U fokusu PrisonLIFE projekta je kvalitet zatvorskog života kao ključnog faktora uspešnosti izvršenja kazne i vaspitno-korektivnog tretmana u zatvoru.

Cilj projekta je identifikacija kriminološko-penoloških, psiholoških, socioloških, pravnih i bezbednosnih aspekata kvaliteta zatvorskog života u Srbiji kako bi se razumelo savremeno iskustvo izvršenja kazne i omogućila objektivna procena i unapređenje. Poseban naglasak je na populaciji osuđenica, uzimajući u obzir njihovu višestruku ranjivost i često zanemarenu poziciju u istraživanjima osuđenih lica.

Teorijski koncept i metodologija

PrisonLIFE projekat se bavi fundamentalnim aspektima kvaliteta zatvorskog života u Srbiji i transdisciplinarno istražuje načine za njegovo unapređenje. Eksplorativno i komparativno istraživanje usmereno je na razlike u kvalitetu zatvorskog života povezane sa sociodemografskim, kriminološkim i penološkim karakteristikama osuđenih lica. Projekat takođe procenjuje mogućnosti poboljšanja kvaliteta zatvorskog života sa kriminološko-penološkog, psihološkog, sociološkog, pravnog i bezbednosnog aspekta.

Instrument pod nazivom Merenje kvaliteta zatvorskog života (MQPL) će biti prilagođen za primenu u zatvorskom sistemu Srbije, a projekat će sprovesti procenu psihometrijskih svojstava i validaciju MQPL skale na srpskom jeziku, uz podršku prvog autora MQPL skale, prof. Alison Libling, direktorke Centra za zatvorska istraživanje na Institutu za kriminologiju Univerziteta Kembridž.

Očekivani rezultati

Očekuje se identifikacija ključnih aspekata kvaliteta zatvorskog života u Srbiji, razumevanje faktora koji na njih utiču i razvoj preciznog instrumenta za merenje. Projekat će inicirati promenu preovlađujućih negativnih stavova prema resocijalizaciji osuđenih i podržati razvoj doslednih zakonskih rešenja i odgovorne javne politike i prakse zasnovane na naučnim dokazima.

Značaj za Srbiju i svetsku naučnu zajednicu

Prvi put u Srbiji, istraživački tim se bavi direktnim i indirektnim uticajima faktora na kvalitet života osuđenih muškaraca i žena. Rezultati će pružiti osnovu za preventivne mere i unapređenje zatvorskog života. PrisonLIFE projekat postavlja temelje pouzdane procene kvaliteta zatvorskog života, čineći Srbiju liderom u regionu u ovoj oblasti.

Nosilac PrisonLIFE projekta – Institut za kriminološka i sociološka istraživanja

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja ima bogatu naučno-istraživačku tradiciju koja traje više od šest decenija. Kao renomirana naučno-istraživačka organizacija, Institut se posvećuje proučavanju etiologije, fenomenologije i prevencije kriminaliteta i socijalnih devijacija. Tokom godina, realizovan je niz fundamentalnih i primenjenih naučnih istraživanja iz oblasti kriminologije i srodnih disciplina, čija su ključna dostignuća rezultirala preporukama za reformu zakonodavstva i javne politike, kao i razvojem inovativnih programa i strategija intervencija.

Zahvalnost

Projekat PrisonLIFE je podržan od strane Fonda za nauku, broj Projekta: 7750249, naziv: Assessment and possibilities for improving the quality of prison life of prisoners in the Republic of Serbia: Criminological-penological, psychological, sociological, legal and security aspects.