PrisonLIFE projekat

 

Kvalitet života osuđenih lica u zatvorima u Srbiji utiče ne samo na njihov život u zatvoru, već i na njihov život i perspektivu nakon izlaska iz zatvora. Shodno tome, od ključne važnosti je da sagledamo pojavne oblike kvaliteta zatvroskog života, faktore koji ga određuju i načine na koje on može da se menja.

PrisonLIFE projekat je osmišljen da nam pomogne u prepoznavanju i razumevanju najuticajnijih faktora, specifičnih pojavnih oblika i aspekata kvaliteta života u zatvorima u Srbiji, kao i mogućnosti za njegovu procenu, praćenje i unapređivanje.

Predmet i problem koji istražuje PrisonLIFE projekat

Zatvorska kazna ostavlja dalekosežne posledice na život osuđenih lica i njihovih porodica i na širu društvenu zajednicu. Uspešnost izvršenja zatvorske kazne zavisi od brojnih subjektivnih i objektivnih faktora. Između prevencije kriminala i recidiva, s jedne strane, i upravljanja zatvorom, efikasnosti tretmana i očekivane socijalne reintegracije osuđenih lica, s druge strane, smešten je kvalitet zatvorskog života, kao predmet istraživanja PrisonLIFE projekta.

Kvalitet zatvorskog života je jedan od najsavremenijih koncepata zatvorskih istraživanja. Jedinstven u svakom zatvorskom sistemu, a nedvosmisleno čini razliku između zatvorskog sistema kao isključivog sredstva kažnjavanja i kao resursa za resocijalizaciju. Takođe, predstavlja jedan od presudnih faktora uspešnosti izvršenja zatvorske kazne i vaspitno-korektivnog tretmana u zatvoru. Drugim rečima, kvalitet zatvorskog života je jedan od temeljnih faktora lične transformacije osuđenih lica i njihove uspešne društvene reintegracije, kao i osnova odustajanja od kriminala i sledstvenog smanjenja stope kriminaliteta. Projekat PrisonLIFE prepoznaje ovaj problem i pristupa mu transdisciplinarno.

Cilj PrisonLIFE projekta

Glavni cilj PrisonLIFE projekta je identifikacija kriminološko-penoloških, psiholoških, socioloških, pravnih i bezbednosnih aspekata kvaliteta zatvorskog života u Srbiji kako bi se razumelo savremeno iskustvo izvršenja kazne zatvora i omogućila njegova objektivna procena i sveobuhvatno poboljšanje. Dodatni naglasak je na populaciji osuđenica imajući u vidu njihovu višestruku vulnerabilnost i marginalizaciju, kao i često zanemerivanje u kriminološko-sociološkim istraživanjima populacije osuđenih lica na našim prostorima.

Teorijski koncept i metodologija koji će se koristiti tokom realizacije PrisonLIFE projekta

Osnovni problemi kojima se PrisonLIFE projekat bavi jesu fundamentalni aspekti kvaliteta zatvorskog života u Srbiji i njihova procena, praćenje i evaluacija. Eksplorativno i komparativno istraživanje koje leži u osnovi PrisonLIFE projekta je usmereno na razlike koje se odnose na sociodemografske, kriminološke i penološke karakteristike osuđenih lica i ispitivanje povezanosti kvaliteta zatvorskog života sa različitim subjektivnim indikatorima. Pored toga, PrisonLIFE projekat procenjuje mogućnosti poboljšanja kvaliteta zatvorskog života, sa posebnim osvrtom na kriminološko-penološki, psihološki, sociološki, pravni i bezbednosni aspekt.

Kako bi se ispitao kvalitet zatvorskog života, instrument pod nazivom Merenje kvaliteta zatvorskog života (MQPL) biće kulturološki i lingvistički prilagođen za primenu u kaznenom sistemu Srbije u okviru prvog radnog paketa, uz podršku prvog autora MQPL skale, prof. Alison Libling, direktorke Centra za zatvorska istraživanje na Institutu za kriminologiju Univerziteta Kembridž. Procena psihometrijskih svojstava i validacija MQPL skale na srpskom jeziku biće sprovedena tokom drugog radnog paketa. Eksplorativno i komparativno istraživanje usmereno na razlike u kvalitetu zatvorskog života koje se odnose na sociodemografske, kriminološke i penološke karakteristike osuđenih lica u kaznenom sistemu Srbije biće sprovedeno tokom trećeg radnog paketa. Utvrdiće se i povezanost kvaliteta zatvorskog života sa subjektivnim blagostanjem, emocijama, crtama ličnosti i stilovima suočavanja osuđenih lica. Na kraju, proceniće se mogućnosti za unapređenje kvaliteta zatvorskog života u Srbiji sa kriminološko-penološkog, psihološkog, sociološkog, pravnog i bezbednosnog aspekta, nakon čega će uslediti izrada empirijski i teorijski zasnovanih preporuka za sprovođenje javnih politika, a na osnovu obimne teorijsko-empirijskoj analize sprovedene tokom četvrtog radnog paketa. Tokom projekta PrisonLIFE biće organizovane različite aktivnosti sa ciljem informisanja o njegovim rezultatima, povećanja vidljivosti izvrsnosti tima i dopiranja do šire javnosti i društva, posebno organizovanjem aktivnosti podizanja svesti o složenosti kvaliteta zatvorskog života i potrebi za njegovim poboljšanjem.

Očekivani rezultati PrisonLIFE projekta

Očekuje se identifikacija kriminološko-penoloških, psiholoških, socioloških, pravnih i bezbednosnih aspekata kvaliteta zatvorskog života u Srbiji, njegovih karakteristika, ključnih dimenzija koje na njega utiču i načina na koji se on može unaprediti. Pored toga, očekuje se kulturološka adaptacija i razvijanje objektivnog i preciznog instrumenta za njegovo merenje i procenu u okviru srpskog zatvorskog sistema, kao i iniciranje promena preovlađujućih negativnih stavova javnog mnjenja o mogućnostima resocijalizacije i socijalne reintegracije osuđenih lica.

Ne manje važno, PrisonLIFE projekat će doprineti kreiranju doslednih zakonskih rešenja i odgovorne javne politike i prakse zasnovane na naučnim dokazima, uz očekivano usvajanje preporuka koje će olakšati stvarnu, odnosno praktičnu primenu već usvojenih standarda sa međunarodnog i evropskog nivoa. Dugoročno posmatrano, uspeh PrisonLIFE projekta ogleda se u unapređenju zatvorskog života i utemeljenoj socijalnoj reintegraciji svih osuđenih lica, uz sledstveno smanjenje stope kriminaliteta u Srbiji.

Šta bi PrisonLIFE projekat mogao značiti za Srbiju i svet?

Po prvi put u Srbiji, istraživački tim okupljen oko PrisonLIFE projekta ispitivaće direktne i indirektne uticaje različitih faktora na kvalitet zatvorskog života osuđenih muškaraca i žena. Na osnovu prikupljenih podataka i nakon teorijsko-empirijske analize biće postavljena osnova za preduzimanje adekvatnih i blagovremenih preventivnih mera. Značaj PrisonLIFE projekta se ogleda u postavljanju temelja pouzdane procene kvaliteta zatvorskog života i rizika od njegovog pogoršanja ili zanemarivanja u različitim zatvorskim ustanovama u Srbiji. Pored toga, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, nosilac i vodeća naučno-istraživačka organizacija PrisonLIFE projekta, postaće jedan od centara u ovoj oblasti i lider na Zapadnom Balkanu, čineći Srbiju dugoročno visoko konkurentnom.

PrisonLIFE projektni tim smatra ovaj poduhvat svojim velikim uspehom, ali i prelomnim trenutkom u razvoju jedne od najaktuelnijih naučnih oblasti u svetu, pri čemu se članovi i članice nadaju se da će doprineti obogaćivanju ukupnog znanja u oblasti zatvorskih istraživanja. Rad na ovom projektu će omogućiti dublje ispitivanje mehanizama koji čini zatvorski sistem složenim, a kvalitet zatvorskog života jedinstvenim. Globalno, ovaj istraživački poduhvat ima značaj i zbog kreiranja smernica za unapređenje kvaliteta zatvorskog života osuđenih lica. Prema očekivanjima PrisonLIFE projektnog tima, rezultati istraživanja će, u komparaciji sa dosadašnjim saznanjima, podstaći debate na globalnom planu i tako otvoriti nova istraživačka pitanja.

Nosilac PrisonLIFE projekta – Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, Srbija

Naučno-istraživačka tradicija Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja traje već duže od šest decenija. Kao naučno-istraživačka organizacija, Institut se bavi izučavanjem etiologije, fenomenologije i prevencije kriminaliteta i socijalnih devijacija i u njemu je, do danas, realizovano više desetina fundamentalnih i primenjenih naučnih istraživanja iz kriminologije i povezanih disciplina koja su rezultirala preporukama za reformu zakonske i javne politike i razvoj novih programa i strategija intervencija.

Projekat PrisonLIFE je podržan od strane Fonda za nauku, broj Projekta: 7750249, naziv: Assessment and possibilities for improving the quality of prison life of prisoners in the Republic of Serbia: Criminological-penological, psychological, sociological, legal and security aspects.

Budući planovi

Nakon dobijanja i deljenja rezultata, PrisonLIFE projekat će doprineti širenju postojećih i razvijanju novih naučnih ideja u oblasti istraživanja zatvorskog sistema u Srbiji, ali i u vodećim evropskim istraživačkim centrima koji se bave sličnom tematikom. Objavljivanje rezultata PrisonLIFE projekta u međunarodnim časopisima i naučnim monografijama, te razmena naučnih ideja i otkrića na prestižnim konferencijama, jedan je od koraka ka ostvarivanju dugoročnog cilja, a to je razvijanje međunarodne saradnje, povezivanje i saradnja sa naučnicima širom Evrope i sveta koji se direktno ili indirektno bave zatvorskim istraživanjima i zajedničko konkurisanje za nove naučne projekte, kao i dalje napredovanje u akademskoj karijeri članova i članica PrisonLIFE projektnog tima.

PrisonLIFE tim

PrisonLIFE projektni tim se i ranije bavio karakteristikama zatvorskog sistema u našoj zemlji. Članovi  i članice tima su sproveli brojna komparativna, teorijska i empirijska istraživanja, kao i istraživanja usmerena na izmene zakonskih rešenja i javnih politika. Nedostatak literature o kvalitetu zatvorskog života i njegovoj proceni, praćenju i promeni je podstakla PrisonLIFE projektni tim da dublje istraži ovu oblast. Za razliku od njihovog dosadašnjeg naučno-istraživačkog iskustva, a koje se uglavnom odnosilo na pojedine karakteristike izvršenja kazne zatvora, PrisonLIFE projekat obuhvata širu perspektivu i poseduje naučni i društveni potencijal, uz sadržanu normativnu dimenziju.

PrisonLIFE projektni tim čine stručni, iskusni i perspektivni istraživači i istraživačice Instituta za krimonološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Podelom uloga i zajedničkom odgovornošću postići će glavni cilj PrisonLIFE projekta. Transdisciplinarnost projektnog tima PrisonLIFE se ogleda u razmeni i integraciji komplementarnih znanja, veština i stručnosti tokom istraživanja i diskusije o nalazima projekta sa različitih aspekata. Ova sinergija znanja i profesionalnih veština članova i članica projektnog tima PrisonLIFE je od suštinskog je značaja za ostvarenje cilja. Projektom rukovodi dr Milena Milićević, naučna saradnica Instituta. Projektni tim PrisonLIFE čine dr Ljeposava Ilijić, dr Olivera Pavićević, dr Ana Batrićević, dr Sanja Ćopić, dr Janko Međedović, dr Ivana Stevanović, MA Aleksandar Stevanović i MA Nikola Drndarević. Kao dugogodišnji saradnici, bavili su se širokim spektrom oblasti i tema koje su sa ciljem projekta direktno povezane – od psihometrije i kulturološke adaptacije do krivičnog prava, od kriminologije i penologije do socijalne rehabilitacije, viktimologije i studije roda.