Uskoro stiže knjiga sa uredjenim poglavljima koju priređuju dr Sanja Ćopić i dr Ana Batrićević.
Izdavači: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

GLAVNE TEME

  1. Perspektiva osuđenica o životu u zatvoru: Ovo poglavlje će istražiti kako žene u različitim zemljama doživljavaju zatvorsko okruženje i život iza rešetaka.
  2. Kvalitet života u zatvorima iz ženske perspektive: Ovde ćemo istražiti opšti kvalitet života koji osuđenice doživljavaju. Biće razmatrane različite dimenzije života u zatvoru, uključujući profesionalizam, uslove života, kontakte sa porodicom, lično blagostanje, lični razvoj, harmoniju i bezbednost u zatvorskim okruženjima.
  3. Komparativna analiza kvaliteta života osuđenika i osuđenica: Ovaj deo će biti posvećen komparativnom prikazu ključnih karakteristika kvaliteta života osuđenika i osuđenica, sa ciljem identifikacije razlika i sličnosti u njihovim iskustvima.
  4. Negativni uticaji zatvora na osuđenice: Ovo poglavlje će istražiti štetne efekte zatvora na žene, s osvrtom na jedinstvene izazove sa kojima se suočavaju tokom zatvorske kazne.
  5. Prilagođavanje osuđenica životu u zatvoru i tretmanu: Knjiga će istražiti kako se osuđenice prilagođavaju zatvorskom okruženju i programima tretmana, prikazujući njihova iskustva i potrebe.
  6. Teorijska analiza privatnosti i kontrole: Ovaj deo će biti odvojen za teorijsku analizu koncepata privatnosti i kontrole u kontekstu zatvorskih sistema iz ženske perspektive.
  7. Specifičnosti zatvaranja žena: Ovo poglavlje će istražiti međunarodne standarde, nacionalnu zakonodavstvo i potencijalnu upotrebu alternativnih (društvenih) sankcija i mera za prestupnice.
  8. Druge značajne oblasti: Knjiga će takođe obuhvatiti i druge relevantne teme.

Prijave i više informacija: publishing@prisonlife.rs