PrisonLIFE projektni tim je i ranije istraživao karakteristike zatvorskog sistema u Srbiji, sprovodeći komparativna, teorijska i empirijska istraživanja, kao i analize zakonskih rešenja i javnih politika. Nedostatak literature o kvalitetu zatvorskog života motivisao je tim da detaljno prouči ovu oblast. Projekat, za razliku od prethodnih fokusa, ima širu perspektivu, sa naučnim i društvenim potencijalom.

Tim, predvođen dr Milenom Milićević, višom naučnom saradnicom Instituta, sačinjavaju iskusni istraživači i istraživačice Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja iz Beograda i Univerziteta u Beogradu – Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju: dr Ljeposava Ilijić, dr Olivera Pavićević, dr Ana Batrićević, dr Janko Međedović, dr Ivana Stevanović, MA Aleksandar Stevanović, MA Nikola Drndarević i dr Sanja Ćopić. Njihova transdisciplinarnost omogućava integraciju znanja i veština, ključnih za ostvarivanje ciljeva projekta. Kao dugogodišnji saradnici, bavili su se širokim spektrom oblasti i tema koje su sa ciljem projekta direktno povezane – od psihometrije i kulturološke adaptacije do krivičnog prava, od kriminologije i penologije do socijalne rehabilitacije, viktimologije i studije roda.

 

RUKOVODILAC PROJEKTA
Milena_Milicevic
DR MILENA MILIĆEVIĆ
ČLANOVI TIMA

 

ilijic.1 olja.1 batricevic.1 sanja.1
DR LJEPOSAVA ILIJIĆ DR OLIVERA PAVIĆEVIĆ DR ANA BATRIĆEVIĆ DR SANJA ĆOPIĆ
ivana-stevanovic.1 medjedovic.1 aleksandar-stevanovic.1 drndarevic.1
DR IVANA STEVANOVIĆ DR JANKO MEĐEDOVIĆ MA ALEKSANDAR STEVANOVIĆ MA NIKOLA DRNDAREVIĆ