PrisonLIFE projektni tim se i ranije bavio karakteristikama zatvorskog sistema u našoj zemlji. Članovi  i članice tima su sproveli brojna komparativna, teorijska i empirijska istraživanja, kao i istraživanja usmerena na izmene zakonskih rešenja i javnih politika. Nedostatak literature o kvalitetu zatvorskog života i njegovoj proceni, praćenju i promeni je podstakla PrisonLIFE projektni tim da dublje istraži ovu oblast. Za razliku od njihovog dosadašnjeg naučno-istraživačkog iskustva, a koje se uglavnom odnosilo na pojedine karakteristike izvršenja kazne zatvora, PrisonLIFE projekat obuhvata širu perspektivu i poseduje naučni i društveni potencijal, uz sadržanu normativnu dimenziju.

PrisonLIFE projektni tim čine stručni, iskusni i perspektivni istraživači i istraživačice Instituta za krimonološka i sociološka istraživanja iz Beograda. Podelom uloga i zajedničkom odgovornošću postići će glavni cilj PrisonLIFE projekta. Transdisciplinarnost projektnog tima PrisonLIFE se ogleda u razmeni i integraciji komplementarnih znanja, veština i stručnosti tokom istraživanja i diskusije o nalazima projekta sa različitih aspekata. Ova sinergija znanja i profesionalnih veština članova i članica projektnog tima PrisonLIFE je od suštinskog je značaja za ostvarenje cilja. Projektom rukovodi dr Milena Milićević, naučna saradnica Instituta. Projektni tim PrisonLIFE čine dr Ljeposava Ilijić, dr Olivera Pavićević, dr Ana Batrićević, dr Sanja Ćopić, dr Janko Međedović, dr Ivana Stevanović, MA Aleksandar Stevanović i MA Nikola Drndarević. Kao dugogodišnji saradnici, bavili su se širokim spektrom oblasti i tema koje su sa ciljem projekta direktno povezane – od psihometrije i kulturološke adaptacije do krivičnog prava, od kriminologije i penologije do socijalne rehabilitacije, viktimologije i studije roda.

 

RUKOVODILAC PROJEKTA
Milena_Milicevic
DR MILENA MILIĆEVIĆ
ČLANOVI TIMA

 

ilijic.1 olja.1 batricevic.1
DR LJEPOSAVA ILIJIĆ DR OLIVERA PAVIĆEVIĆ DR ANA BATRIĆEVIĆ DR SANJA ĆOPIĆ
stevanovic.1 medjedovic.1 astevanovic.1 drndarevic.1
DR IVANA STEVANOVIĆ DR JANKO MEĐEDOVIĆ MA ALEKSANDAR STEVANOVIĆ MA NIKOLA DRNDAREVIĆ