DR ANA BATRIĆEVIĆ
Viša naučna saradnica, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Ana Batrićević, viša naučna saradnica, svoja istraživanja usmerava na resocijalizaciju osuđenih lica, posebno kroz rad sa životinjama, kao i na zaštitu ljudskih prava, životinja i životne sredine i upotpunjuje ih dokumentarnom fotografijom. Upravo je dokumentarno-fotografski pristup ono što njen terenski istraživački rad čini jedinstvenim, budući da posredstvom fotografije približava predmet istraživanja ne samo stručnoj već i široj javnosti i omogućava njegovo sagledavanje na kreativan način.

Na PrisonLIFE projektu učestvuje u istraživanju karakteristika kvaliteta zatvorskog života u njegovim različitim segmentima. Uključena je i u aktivnosti promocije projekta, prvenstveno na društvenim mrežama. Takođe, zadužena je za izradu dokumentarnih i umetničkih fotografija koje imaju za cilj da prikažu različite aspekte života u zatvoru i na taj način približe javnosti ključne probleme, izazove i promene u ovoj oblasti.

Link : | ORCHID.ORG |