DR LJEPOSAVA ILIJIĆ

Dr Ljeposava Ilijić, naučna saradnica, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Ljeposava Ilijić, naučna saradnica, preneće svoje dugogodišnje teorijsko i empirijsko iskustvo u oblastima kriminologije i penologije, u okviru kojih se posebno bavila proučavanjem fenomena zatvorskih deprivacija kod osuđenih lica i njihovom povezanošću sa uspehom izvršenja zatvorske kazne, socijalnoj rehabilitaciji i reintegraciji i odustajanju od kriminala, kao i uticajem obrazovnog tretmana na redukciju rizika recidivizma. Sve navedeno je povezano, direktno ili indirektno, sa kvalitetom zatvorskog života i neizostavno za suštinsko razumevanje zatvorskog konteksta.

Kao članica projektnog tima sa dugogodišnjim naučnim i stručnim iskustvom u oblasti kriminologije i penologije, dr Ljeposava Ilijić rukovodi teorijsko-empirijskom analizom, procenom mogućnosti za unapređenje kvaliteta zatvorskog života u Srbiji i izradom empirijskih i teorijskih preporuka zasnovanih na dokazima. Pored toga, dr Ljeposava Ilijić učestvuje u kulturološkoj adaptaciji i razvoju MQPL skale na srpskom jeziku i evaluaciji njegovih psihometrijskih karakteristika, posebno u testiranju validnosti njegovog sadržaja. U okviru eksplorativne i komparativne studije koja će biti realizovana tokom trajanja PrisonLIFE projekta, posvetiće se evaluaciji kvaliteta zatvorskog života u poređenju sa kriminološkim i penološkim karakteristikama osuđenika i ispitivanju ukupnog kvaliteta zatvorskog života u zatvorima u Srbiji. Zadužena je za različite aktivnosti promocije projekta i podizanja svesti javnosti o složenosti zatvorskog života i njegovom značaju za uspešnost izvršenja zatvorske kazne.

Link : | ORCHID.ORG | RESEARCHER ID | SCHOLAR GOOGLE |