DR IVANA STEVANOVIĆ
Viša naučna saradnica, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Ivana Stevanović, viša naučna saradnica, poseduje dugogodišnje iskustvo u akcionim istraživanjima i dala je doprinos podizanju svesti javnosti o značaju pružanja podrške osuđenim licima da se izbore sa zatvorskim deprivacijama i da po izvršenju kazne zatvora napuste kriminalni model ponašanja. U okviru PrisonLIFE projekta, dr Ivana Stevanović će analizirati dobijene rezultate iz perspektive izvršenja krivičnih sankcija i proceniti kvalitet zatvorskog života sa pravnog aspekta. U te svrhe, primeniće uporedno-pravne metode i analizu sadržaja kako bi unapredila javne politike i ubedljivo predstavila donosiocima odluka značaj koncepta unapređenja kvaliteta zatvorskog života u cilju smanjenje povrata u zatvorskoj populaciji.

Kada je reč o realizaciji projekta PrisonLIFE, dr Ivana Stevanović se bavi evaluacijom kvaliteta zatvorskog života u odnosu na kriminološke i penološke karakteristike osuđenih lica. Aktivno učestvuje u izradi pravila i smernica za njegovo unapređenje, uključujući empirijske i teorijski zasnovane preporuke za javne politike, kao i rad na eksplanatornom sastanku uz angažovanje zainteresovanih strana. Zadužena je za organizaciju međunarodne naučne konferencije „LIFE IN PRISON: criminological, penological, psychological, sociological, legal, security and medical issues“ i izradu preporuka proisteklih iz eksplanatornog sastanka.

Link : | ORCHID.ORG | SCHOLAR GOOGLE |