DR JANKO MEĐEDOVIĆ

Dr Janko Međedović, viši naučni saradnik, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Janko Međedović, viši naučni saradnik, projektu će doprineti preko svog bogatog iskustva u metodologiji istraživanja, posebno u multivarijacionim statističkim metodama i analizi podataka, u razvoju novih upitnika i instrumenata uopšte i proceni njihovih psihometrijskih karakteristika, ali i u sprovođenju kvalitativnih istraživanja i fokus grupa. Pored statističko-metodološkog znanja i iskustva, dr Janko Međedović ima i veliki broj radova koji se bave psihologijom kriminala, uključujući crte ličnosti u najširem smislu, kao i sredinske karakteristike koje su povezane sa kriminalnim ponašanjem i povratom.

U okviru PrisonLIFE projekta, dr Janko Međedović rukovodi evaluacijom psihometrijskih karakteristika i validacijom MQPL skale na srpskom jeziku. Pored toga, učestvuje u kulturološkoj adaptaciji i razvoju MQPL skale, kako u preliminarnim evaluacijama kroz fokus grupe, tako i u njegovoj finalnoj adaptaciji. U okviru eksplorativne i komparativne studije koja će biti realizovana tokom trajanja PrisonLIFE projekta, posvetiće se ispitivanju povezanosti kvaliteta zatvorskog života, mračne trijade i stilova suočavanja, povezanosti između stilova suočavanja, kvaliteta zatvorskog života, samopoštovanja, agresije i depresije, i testiraće različite složene modele primenom analize strukturnim modeliranjem. Uključen je u različite aktivnosti promocije PrisonLIFE projekta i diseminacije proisteklih naučnih rezultata.

Link : | ORCHID.ORG | RESEARCH GATE | SCHOLAR GOOGLE |