DR JANKO MEĐEDOVIĆ
Viši naučni saradnik, Institut za krimonološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Janko Međedović doprinosi projektu svojim bogatim iskustvom u metodologiji istraživanja, posebno u multivarijacionim statističkim metodama i analizi podataka, razvoju novih upitnika i instrumenata, te proceni njihovih psihometrijskih karakteristika. Sa značajnim brojem radova iz oblasti psihologije kriminala, uključujući crte ličnosti i sredinske faktore povezane sa kriminalnim ponašanjem, dr Međedović je stručnjak sa širokim znanjem.

U okviru PrisonLIFE projekta, dr Međedović rukovodi evaluacijom psihometrijskih karakteristika i validacijom MQPL skale na srpskom jeziku. Takođe, aktivno učestvuje u kulturološkoj adaptaciji i razvoju MQPL skale kroz fokus grupe, doprinoseći njenom kvalitetu, kao i u istraživanju veza između kvaliteta zatvorskog života, mračne trijade, stilova suočavanja, samopoštovanja, agresije i depresije. Uključen je i u aktivnosti promocije i diseminacije rezultata PrisonLIFE projekta.

Link : | ORCHID.ORG | RESEARCH GATE | SCHOLAR GOOGLE |