DR OLIVERA PAVIĆEVIĆ

Dr Olivera Pavićević, naučna saradnica, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd

Uloga na projektu i veštine:

Dr Olivera Pavićević, naučna saradnica, zadužena je za analiziranje i razumevanje kvaliteta zatvorskog života iz šire sociološke perspektive, prevashodno kulturne kriminologije, socijalne patologije, terapijske jurisprudencije, blagostanja i otpornosti, što je od ključne važnosti za uspešnost projekta. Kreiranje i realizacija naučne teorije o povezanosti moralne i socijalne klime sa ličnom transformacijom i dobrobiti i blagostanjem osuđenih lica, posebno sa aspekta položaja, perspektive i višestruke marginalizovanosti osuđenica, daju dodatnu inovativnost ovom projektu.

Kao iskusna sociološkinja i naučnica sa visokom kompetentnošću za teorijski koncept PrisonLIFE projekta, dr Olivera Pavićević rukovodi eksplorativnom i komparativnom studijom kvaliteta zatvorskog života u zatvorima u Srbiji koja će biti realizovana tokom projekta. Posebno, predvodiće istraživanje ukupnog kvaliteta zatvorskog života u zatvorima u Srbiji, kao i istraživanje povezanosti kvaliteta zatvorskog života i subjektivne dobrobiti i blagostanja. U okviru teorijsko-empirijske analize, procene mogućnosti za unapređenje kvaliteta zatvorskog života u Srbiji i izrade empirijskih i teorijskih preporuka zasnovanih na dokazima, posvetiće se ispitivanju kvaliteta zatvorskog života opšte zatvorske populacije, kao i populacije osuđenica u Srbiji. Zadužena je za različite aktivnosti posvećene diseminaciji rezultata.

Link : | SCHOLAR GOOGLE | ORCHID.ORG