DR SANJA ĆOPIĆ
Vanredna profesorka, Univerzitet u Beogradu – Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Uloga na projektu i veštine:

Dr Sanja Ćopić doprineće svojim teorijskim znanjem i prethodnim iskustvom u sprovođenju empirijskih, posebno akcionih istraživanja o položaju i poštovanju ljudskih prava žena koje izdržavaju kaznu zatvora. Njena stručnost u oblasti viktimologije, rodne ravnopravnosti, diskriminacije, nasilja nad ženama i veze između viktimizacije i kriminalizacije žena predstavljaju poseban doprinos. Ima značajno iskustvo u razvijanju javnih politika i praksi zasnovanih na empirijskim dokazima.

Kao članica projektnog tima i istaknuta naučnica sa višegodišnjim iskustvom, uključujući kontakt sa naučnom, stručnom i širom javnošću, dr Sanja Ćopić rukovodi komunikacijom, diseminacijom i eksploatacijom rezultata i nalaza PrisonLIFE projekta. Njene aktivnosti obuhvataju informisanje o rezultatima projekta, izradu preporuka proizašlih iz eksplanatornog sastanka, uz angažovanje zainteresovanih strana radi olakšavanja stvarne primene već usvojenih standarda sa međunarodnog i evropskog nivoa. Takođe, dr Sanja Ćopić učestvuje u ispitivanju karakteristika kvaliteta zatvorskog života opšte zatvorske populacije, sa posebnim fokusom na osuđenice. Odgovorna je za koordinaciju eksplanatornog sastanka sa angažovanjem relevantnih zainteresovanih strana.

Link : | ORCHID.ORG | SCHOLAR GOOGLE |PUBLONS| ACADEMIA |